Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 180/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

Nr: 2213/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 426/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 20 listopada 2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 121.400 zł.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia nr 180/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2020 r.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa dotacji w 2020 roku

Suma

1.

Uczniowski Klub Sportowy "Gepard"

Szkolenie sportowe wyłącznie podstawowe - lekkoatletyka

30.900,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

30.900,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy MARKUS

Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci w roku 2020 na terenie dzielnicy Żoliborz

28.200,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

28.200,00 zł

3.

Klub Szermierczy AMP

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

5.900,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

5.900,00 zł

4.

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

5.700,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

5.700,00 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna

Piłkarska Ferajna - szkolenie i współzawodnictwo sportowe

10.900,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

10.900,00 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu

Podstawowe szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boksu

5.700,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

5.700,00 zł

7.

Turbo Football Academy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Szkolenie wyłącznie podstawowe.

6.800,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

6.800,00 zł

8.

Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci

27.300,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

27.300,00 zł

 

 

Podsumowanie:

121.400,00 zł

 

121.400,00 zł

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.