Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Zarządzenie nr 79/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży”

Nr: 2090/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 427/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 20 listopada 2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży” wraz z udzieleniem dotacji.

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 48.000 zł.

§  3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 79/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych w roku 2020

Klasyfikacja budżetowa dotacji w roku 2020

Suma

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Gepard”

Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

 

48.000,00 zł

Dział 926

Rozdział 92605

§ 2360

48.000,00 zł

Podsumowanie

48.000,00 zł

 

48.000,00 zł

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.