Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych i ich wyniki

Uchwała nr 523 Zarządu Dzielnicy Ursynów z 5 lutego 2020 r., w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów w 2020 r. pod nazwą Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami

Nr: 1919/2020

 

UCHWAŁA NR 523
 ZARZĄDU​ DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 z 5 lutego 2020 r.

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku  pod nazwą Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami  

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i 1571), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725) uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 458 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2019 roku na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2020 roku  pod nazwą Integracja przez sport osób z niepełnosprawnościami.

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2 Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą 75 000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na  zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.