Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021

Nr: 9943/2020

UCHWAŁA NR XXXIV/1031/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się średnie ceny jednostki paliwa w m.st. Warszawie na rok szkolny 2020/2021 w wysokości:

1)

benzyna silnikowa bezołowiowa 95 oktanowa – 4,94 zł za 1 litr;

 

2)

olej napędowy – 5,10 zł za 1 litr;

 
 

3)

gaz LPG – 2,38 zł za 1 litr.

 
 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędów dzielnic m.st. Warszawy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy 
(-)

 Ewa Malinowska-Grupińska