Uchwała nr XXXIV/1029/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

Nr: 9942/2020

UCHWAŁA NR XXXIV/1029/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)) i art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/943/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego" (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 4741 z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 1:

a)

pkt 1-9c otrzymują brzmienie:

 

„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);

 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);

 

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.);

 

5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517);

 

6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.);

 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.);

 

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

 

9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);

 

9a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.);

 

9b) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);

 

9c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.);",

b)

po pkt 9c dodaje się pkt 9d-9f w brzmieniu:

 

„9d) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176);

 

9e) ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn zm.);

 

9f) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.);”;

 

2)

w § 4:

a)

po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

 

„28a) zawieranie umów, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,”,

b)

po pkt 30 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

 

„31) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.”;

 
 

3)

w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Centrum współdziała z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”:

 

1) w organizowaniu i kontroli świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

2) w organizowaniu i kontroli usług w formie dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dorosłym osobom niesamodzielnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić.”.

 
 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy oraz ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy 
(-)

 Ewa Malinowska-Grupińska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

2) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12865, z 2014 r. poz. 6137, z 2016 r. poz. 11802 oraz z 2018 r.  poz. 7058.