Uchwała nr XXXIV/1028/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie

Nr: 9941/2020

UCHWAŁA NR XXXIV/1028/2020  RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)), art. 17 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/982/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11800) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 4:

a)

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

 

„9) organizowanie szkoleń z zakresu świadczenia usług opiekuńczych oraz zagadnień związanych z zadaniami statutowymi;”,

b)

po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

 

„10) organizowanie i koordynowanie usług w formie dostarczania do miejsca zamieszkania gorących posiłków dorosłym osobom niesamodzielnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą go sobie własnym staraniem zapewnić; 

11) monitorowanie i kontrola realizacji usług, o których mowa w pkt 10.”;

 

2)

w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

 

„3. Centrum może także inicjować i organizować inne niż wymienione w ust. 1 usługi oraz  działania społeczne odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom mieszkańców m.st. Warszawy.”.

 
 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi  w życie z dniem 1 lipca 2021 r.


Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy 
(-)

 Ewa Malinowska-Grupińska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.